سئو سئو تور مجازی گوگل

تیم مدیریت

2538f1ff-dc05-4f5c-8e49-16654bfefa62

رئیس هیئت مدیره : فرزاد کشاورز

خط مستقیم  : ۸۶۷۵۴۰۰۰

همراه : ۹۰۰۸ ۴۲۲ ۰۹۱۲

3592aa18-e68c-4148-82a1-57945b9a9df7

مدیرعامل : امیر نجومی

خط مستقیم  : ۸۶۷۵۴۰۰۰

همراه : ۴۴۹۸ ۸۲۰ ۰۹۱۲

تیم فروش حوالجات ارزی

2538f1ff-dc05-4f5c-8e49-16654bfefa62

کارشناس معاملات : کاوه عیسی صفت

خط مستقیم  : ۸۶۷۵۴۲۰۵

همراه : ۲۰۵۰ ۸۹۳ ۰۹۱۲

2538f1ff-dc05-4f5c-8e49-16654bfefa62

مدیر معاملات : وحید پناه زاده

خط مستقیم  : ۸۶۷۵۴۲۰۶

همراه : ۶۰۸۰ ۸۱۷ ۰۹۱۲

دختر

کارشناس معاملات : منصوره گودرزی

خط مستقیم  : ۸۶۷۵۴۲۰۳

همراه : ۴۰۹۰ ۸۹۱ ۰۹۱۲

2538f1ff-dc05-4f5c-8e49-16654bfefa62

کارشناس معاملات (حوالجات شخصی) : امین داوری

خط مستقیم  : ۸۶۷۵۴۲۱۱

همراه :  ۴۰۷۰ ۸۹۲ ۰۹۱۲

دختر

کارشناس معاملات : عاطفه دامن کشان

خط مستقیم  : ۸۶۷۵۴۲۱۳

همراه : ۰۹۱۲۷۳۰۵۱۳۸

2538f1ff-dc05-4f5c-8e49-16654bfefa62

کارشناس معاملات : احمد سبقتی

خط مستقیم  : ۸۶۷۵۴۲۱۴

همراه : ۷۰۹۰ ۸۹۵ ۰۹۱۲

تیم پیگیری حوالجات

دختر

کارشناس حوالجات : بهاره گلستانی

خط مستقیم  : ۸۶۷۵۴۲۰۱

همراه : ۸۹۲۸ ۰۲۱ ۰۹۱۲

دختر

کارشناس حوالجات : ارغوان سبقتی

خط مستقیم  : ۸۶۷۵۴۲۰۰

همراه : ۴۰۸۰ ۸۹۱ ۰۹۱۲

تیم خرید و فروش سکه و اسکناس

دختر

کارشناس فروش سکه و اسکناس : سمیه همت یار

خط مستقیم  : ۸۶۷۵۴۲۲۱

تیم مالی

دختر

 کارشناس حسابداری : پریسا گودرزی

خط مستقیم :  ۸۶۷۵۴۲۰۲

همراه : ۴۰۷۰ ۸۹۱ ۰۹۱۲

دختر

 مدیر مالی : منصوره گودرزی

خط مستقیم : ۸۶۷۵۴۲۰۳

همراه :  ۴۰۹۰ ۸۹۱ ۰۹۱۲

روابط عمومی

دختر

مرکز تماس : مهین ملائی

۰۲۱-۸۹۲۸ :  خط ویژه