————  تیم مدیریت  ————

 

مدیرعامل: امیر نجومی

خط مستقیم: ۸۶۷۵۴۰۰۰

همراه: ۴۴۹۸ ۸۲۰ ۰۹۱۲

رئیس هیئت مدیره: فرزاد کشاورز

خط مستقیم: ۸۶۷۵۴۰۰۰

همراه: ۹۰۰۸ ۴۲۲ ۰۹۱۲

————  تیم فروش حوالجات ارزی  ————

مدیر معاملات: وحید پناه زاده

خط مستقیم: ۸۶۷۵۴۲۰۶

همراه: ۶۰۸۰ ۸۱۷ ۰۹۱۲

کارشناس معاملات: امین داوری

خط مستقیم: ۸۶۷۵۴۲۱۱

همراه:  ۴۰۷۰ ۸۹۲ ۰۹۱۲

کارشناس معاملات: عاطفه دامن کشان

خط مستقیم: ۸۶۷۵۴۲۱۳

همراه: ۰۹۱۲۷۳۰۵۱۳۸

کارشناس معاملات: حانیه قزلو

خط مستقیم: ۸۶۷۵۴۲۲۲

همراه: ۰۹۱۲۸۹۵۷۰۹۰

————  تیم مالی  ————

 مدیر مالی: منصوره گودرزی

خط مستقیم: ۸۶۷۵۴۲۰۳

همراه:  ۴۰۹۰ ۸۹۱ ۰۹۱۲

 کارشناس حسابداری: پریسا گودرزی

خط مستقیم:  ۸۶۷۵۴۲۰۲

همراه: ۴۰۷۰ ۸۹۱ ۰۹۱۲

————  امور مشتریان  ————

 مدیر امور مشتریان: سحر یادگاری

خط مستقیم:  ۸۶۷۵۴۲۲۰

همراه: ۴۰۷۰ ۸۹۵ ۰۹۱۲

امور مشتریان: مهین ملایی

خط مستقیم: ۸۶۷۵۴۲۲۳

 

————  تیم پیگیری حوالجات  ————

مدیر پیگیری حوالجات: بهاره گلستانی

خط مستقیم: ۸۶۷۵۴۲۰۱

همراه: ۸۹۲۸ ۰۲۱ ۰۹۱۲

کارشناس پیگیری حوالجات: سمانه زارعی 

خط مستقیم: ۸۶۷۵۴۲۰۰

همراه: ۲۰۸۰ ۸۹۳ ۰۹۱۲

————  روابط عمومی  ————

اپراتور: روناک برزگر

خط مستقیم: ۸۹۲۸

 

اپراتور: زهرا گلپایگانی

خط مستقیم: ۸۹۲۸

 

expand_less